skordis profile image
Θεραπευτικές
Μέθοδοι
therapies image

Shockwave

Πρόκειται για μια μη χειρουργική, επεμβατική μέθοδο θεραπείας η οποία βασίζεται στα εξωσωματικά ωστικά κύματα και πραγματοποιείται ακριβώς πάνω στο πάσχον σημείο του σώματος. Κατά τον τρόπο λειτουργίας του shockwave, ο συμπιεσμένος αέρας επιταχύνει ένα βλήμα με υψηλή κινητική ενέργεια το οποίο χτυπά το έμβολο – εφαρμογέα, ο οποίος έχει με τη σειρά του τοποθετηθεί στην επιφάνεια του δέρματος ακριβώς πάνω απο το επώδυνο σημείο του σώματος π.χ επασβέστωση υπερακανθίου μυός του ώμου. Έτσι, η μηχανική ενέργεια που παράγεται μετατρέπεται σε υψηλή κινητική ενέργεια εισχωρώντας εν τω βάθει μέσω των μαλακών ιστών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αύξηση της αιματικής ροής, βελτίωση της αίσθησης του πόνου στην πάσχουσα περιοχή με την απελευθέρωση ενδορφινών και την υπερδιέγερση των νευρικών ινών, ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών των κυττάρων και τέλος, μείωση της φλεγμονής μέσω της αναχαίτισης του ενζύμου COX II.

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (FOCUS)

Επάνω σε ενα ηλεκτρομαγνητικό spiral τοποθετείται μια μεταλλική μεμβράνη. Ένας υψηλής έντασης παλμός απε-λευθερώνεται μέσω της σπείρας παράγοντας ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο προκαλεί ένα υψηλό ρεύμα στην αντίθετη μεμβράνη. Οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις επιταχύνουν τη μεταλλική μεμβράνη που βρίσκεται απέ-ναντι από τη σπείρα και δημιουργεί έναν αργό και χαμη-λής πιέσεως ακουστικό παλμό. Για την εστίαση του κύμα-τος χρησιμοποιείται ένας ακουστικός φακός. Το σημείο εστίασης καθορίζεται από το εστιακό μήκος του φακού. Το εύρος του ακουστικού κύματος αυξάνεται μη γραμμικά κινούμενο προς το σημείο εστίασης. Οι χρόνοι ανόδου των ηλεκτρομαγνητικών παραγομένων κυμάτων ώσης είναι στην περιοχή μερικών εκατοντάδων νάνο-δευτερο-λέπτων (10~ 9 s).

Shockwave image
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ESWT ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  • Το 1985 ξεκίνησε η έρευνα της δράσης των κυμάτων ώσης στα οστά.
  • Τα περαιτέρω πειράματα στα ζώα έδειξαν οτι τα ESWT έχουν οστεγενετική δράση και υποκινούν την θεραπεία των καταγμάτων.
  • Οι ιστολογικές έρευνες επιβεβαίωσαν την δράση των ESWT στην ενεργοποίηση των οστεβλαστών.

Στην αρχή της δεκαετίας του ‘90 δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις για τη θεραπεία κυμάτων ώσης σχετικά με την ασβεστοποίηση των τενόντων. Οι περαιτέρω έρευνες οδήγη-σαν στην επιτυχή θεραπεία της επικονδυλίτιδας και έκαναν μεγάλη εντύπωση, με τα αναφερόμενα ποσοστά επιτυχίας να φθάνουν μεταξύ 70% και 80%. Λόγω της αυξανόμενης ση-μασίας της θεραπείας κυμάτων ώσης στις κακώσεις του μυϊκού ιστού, αναπτύχθηκε μια ειδική συσκευή κυμάτων ώσης η οποία είναι εφοδιασμένη με ένα αυξημένης ανθεκτι-κότητας ηλεκτρόδιο παραγωγής 50.000 κυμάτων ώσης. Πολλές κλινικές μελέτες και δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες για την επιστημονική αξιολόγηση του ESWT για τις παθήσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος. Το σχέδιο, το πρωτόκολλο και το περιεχόμενο των δημοσιευμένων μελετών είναι διαφορετικά, αλλά όλες οι δημοσιεύσεις συμφωνούν ότι τα ESWT παρουσιάζουν υψηλή αποτελεσματικότητα αλλά με ελάχιστες επιπλοκές και παρενέργειες. Η σύσταση της ISMST (International Society Medical Shock Wave Therapy) οριοθετεί την επίσημη ενταξη της θεραπείας με ESWT στην Ιατρική Επιστήμη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • Τα ESWT φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στην μείωση του πόνου.
  • Στην βελτίωση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.
Shockwave image
CTU SWAVE

Πρόκειται για ένα μηχάνημα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης που μπορεί να οριστεί ως διαμαγνητική παραγωγή κυμάτων ώσης, δεδομένου ότι η διαμαγνητική παραγωγή εκμεταλλεύεται την αρχή του διαμαγνητισμού, βασιζόμενο σε ένα ασθενές αποτέλεσμα της κβαντικής φυσικής χάρη στο οποίο ο μαγνητισμός των διαμαγνητικών υλικών κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση σε σύγκριση με το μαγνητικό πεδίο και ως εκ τούτου απορρίπτονται ασθενώς.

To αποτέλεσμα της διαμαγνητικής απώθησης, που λαμβάνεται με τη χρήση μαγνητικών πεδίων υψηλής ή χαμηλής συχνότητας, καθορίζει την εμπρόσθια ώθηση των φακών που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία. Αυτό το αποτέλεσμα συνδυάζεται με μια ειδική τεχνική εστίασης που χρησιμοποιεί ακουστικούς φακούς Fresnel με συγκεκριμένη γεωμετρία και χαρακτηριστικά, επιτρέποντας εξαιρετικά ακριβή εστίαση χωρίς εκτροπές του παραγόμενου κύματος. To CTU SWAVE επιτρέπει την αλλαγή των χρονικών και χωρικών ορίων, επιτυγχάνοντας έτσι τη χρονική και χωρική εστίαση του παραγόμενου κύματος. Oι τρεις τρόποι λειτουργίας του CTU SWAVE βασίζονται στην διέγερση, στην διάσπαση και στην παροχέτευση (Stimulation-Disintegration-Drainage).

Shockwave image

 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
skordis logo
Εγγραφείτε στο Newsletter