skordis profile image
Θεραπευτικές
Μέθοδοι
therapies image

Διαμαγνητική Αντλία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τεχνολογία της Διαμαγνητικής Αντλίας είναι βασισμένη στην ιδιότητα που παρουσιάζει η Διαμαγνητική Ύλη. Τα μόρια που συνθέτουν την Διαμαγνητική Ύλη, έχουν κλειστή ηλεκτρονική δομή closed shell (όλα τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά επίπεδα ανά ζεύγος και με spin αντίθετο) έχουν επομένως μηδενική μαγνητική ροπή. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου είναι η δημιουργία μίας περιστροφικής κίνησης των ηλεκτρονίων, η οποία με τη σειρά της παράγει μαγνητικό πεδίο αντίθετο προς το μαγνητικό πεδίο που εφαρμόστηκε. Συνεπώς παράγεται μία μαγνήτιση αντίθετης φοράς από αυτή του πεδίου που την προκάλεσε ενώ η μαγνητική δεκτικότητα είναι αρνητική και δεν εξαρτάται από την θερμοκρασία.

Διαμαγνητικά Υλικά

Είναι τα υλικά τα οποία αποτελούνται από μόρια που στερούνται μαγνητικής ροπής (π.χ. νερό, χαλκός). Υλικά δηλαδή, στα οποία υπερτερεί η πόλωση οφειλόμενη στην μετακίνηση του άξονα περιστροφής τού LARMOR. Τα υλικά αυτά έχουν σχετική μαγνητική διαπερατότητα μικρότερη της μονάδος.

Παραμαγνητικά Υλικά

Είναι ουσίες για τις οποίες η μετακίνηση του άξονα περιστροφής του LARMOR είναι ανεπαίσθητη ενώ εμφανίζεται πιο έντονα η πόλωση λόγω προσανατολισμού. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν σχετική μαγνητική διαπερατότητα μεγαλύτερη της μονάδος.

Μοριακή μεταφορά

Ο μηχανισμός της μαγνητικής απώθησης που παράγεται από τα πεδία DIA είναι η αρχή που η Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16 εκμεταλλεύεται για την επιτάχυνση και την προώθηση ενεργών μορίων εντός του ιστού. Η Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16 μεταφέρει ενεργά μόρια απ’ ευθείας εντός του ιστού, χωρίς την χρήση βελόνας ή άλλων επεμβατικών μεθόδων και χωρίς την χρήση ηλεκτρικών ρευμάτων. Η χρήση του συστήματος, επιτρέπει την προσέγγιση της περιοχής κλινικού ενδιαφέροντος, με συγκέντρωση των δραστικών ουσιών, σημαντικά ανώτερη από το όριο δράσης τους και με τρόπο άκρως επιλεκτικό, σε διάφορα επιθυμητά βάθη. Τα παραδοσιακά συστήματα όπως Ιονοφόρεση, Υδροφόρεση, Ηλεκτροδιήθηση κτλ, λόγω των φυσικών και τεχνολογικών νόμων οι οποίοι τα διέπουν, παρουσιάζουν όρια στην αποδοτικότητά τους ως προς την μεταφορά ικανής ποσότητας δραστικής ουσίας στο επιθυμητό βάθος.

Η ικανότητα παροχής ενεργών μορίων καθώς και η συγκέντρωσή τους, είναι βασικό χαρακτηριστικό που οφείλεται στην γραμμικότητα κατανομής τους, δια μέσου του δερματικού ιστού. Πράγματι τα παραδοσιακά συστήματα, υπόκεινται στον νόμο της διάχυσης κατά τον οποίον η κατανομή της δραστικής ουσίας εντός του ιστού, έχει αντίστροφη εκθετική μορφή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε κάθε διαδοχικό επίπεδο βάθους, η συγκέντρωση του προϊόντος μειώνεται εκθετικά. Με το σύστημα DIA, η κατανομή είναι γραμμική, ήτοι με την αύξηση του βάθους η συγκέντρωση (πυκνότητα) των μορίων διατηρείται πολύ υψηλή.

Τα συστήματα που υπόκεινται σε εκθετικού τύπου διάχυση, δεν μπορούν να εγγυηθούν υψηλή συγκέντρωση ενεργών μορίων σε κάθε βάθος, καθ’ όσον η συγκέντρωση αυτή μειώνεται κατά τρόπο ταχύ και απότομο με βάση την ποσότητα των διαθέσιμων μορίων. Η δράση αυτή είναι σημαντική σε επιφανειακό και μέσο επίπεδο (αποτελεσματική σε πυκνότητα, σε βάθος όχι μεγαλύτερο των 5 εκατοστών) και πολύ λιγότερο δραστική σε μεγαλύτερα βάθη. Τα συστήματα τα οποία δεν ακολουθούν τον νόμο της εκθετικής διάχυσης, όπως είναι το σύστημα DIA, εγγυώνται σημαντικά πιο γραμμική διάχυση δραστικής ουσίας σε σχέση με το βάθος του ιστού στον οποίο προορίζονται να δράσουν. Έτσι δίνεται η δυνατότητα της ενεργής μεταφοράς, μεγάλης ποσότητας μορίων και σε βάθη της τάξης των 15 έως 20 εκατοστών.

Απουσία φαινομένων πόλωσης

Με την τεχνολογία παλμών DIA της Διαμαγνητικής Αντλίας CTU Mega 16 αποφεύγονται τα προβλήματα που οφείλονται στην χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Πράγματι η συσκευή CTU Mega 16 , χρησιμοποιώντας άκρως καινοτόμο τεχνολογία, σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές – οι οποίες χρησιμοποιούν σαν πηγή το ηλεκτρικό ρεύμα – επιτρέπει την υπέρβαση του εμποδίου που παρουσιάζεται από τον ιστό του δέρματος, με τρόπο απολύτως αποτελεσματικό. Έτσι αποφεύγεται η πρόωρη διασπορά του φαρμάκου, ενώ προκαλείται μία κατευθυνόμενη ροή των μορίων μέχρι την προσέγγιση της περιοχής ενδιαφέροντος.

Τα ηλεκτρικά πεδία στα συστήματα μεταφοράς ενεργών μορίων, παρουσιάζουν ουσιώδεις περιορισμούς:

 • Δεν είναι δυνατή η αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου πέραν ενός ορίου, με σκοπό την αύξηση του βάθους διείσδυσης των δραστικών ουσιών, απλά γιατί από την στιγμή που έχει επιτευχθεί το όριο ανεκτικότητας του οργανισμού, η αύξηση γίνεται ενοχλητική έως και επίπονη.Αντιθέτως, με την Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16 η αύξηση του βάθους διείσδυσης, επιτυγχάνεται χωρίς καμία σχεδόν αίσθηση από τον Ασθενή, αφού το μαγνητικό πεδίο, έχει ελάχιστη επίδραση στο βιολογικό υλικό.Το FDA προβλέπει την χρήση μαγνητικών πεδίων για θεραπευτικούς και ερευνητικούς λόγους, εντάσεως έως 20 Tesla.
 • Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει την δυνατότητα μεταφοράς με διάφορες μεθόδους όπως Υδροηλεκτροφόρεση, Ιονοφόρεση, Ηλεκτροπόλωση, Φωνοφόρεση, Κρυοηλεκτροφόρεση κτλ, μόνο μορίων ηλεκτρικά φορτισμένων. Αποκλείονται επομένως, όλα τα μόρια που από την φύση τους δεν είναι πολωμένα.Αντιθέτως η Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16 , μεταφέρει και ουδέτερα μόρια υπό τον όρο να βρίσκονται σε υγρή μορφή (περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι δραστικές ουσίες).
 • Τα μη ορθώς διαμορφωμένα ηλεκτρικά πεδία παράγουν φαινόμενα υδρόλυσης του ιστού καθώς και το φαινόμενο φραγμού (barrier).Το σύστημα της Διαμαγνητικής Αντλίας, εγγυάται την απόλυτη απουσία φαινομένων που έχουν σχέση με την πόλωση του ιστού καθώς και φαινομένων υδρόλυσης.
Διαμαγνητική Αντλία image
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ)

Πολλές δραστικές ουσίες είναι από την φύση τους διαμαγνητικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας προς έγχυση από την Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16. Αντιθέτως, τα μόρια που δεν παρουσιάζουν διαμαγνητικές ιδιότητες, είναι δυνατόν να διαλυθούν σε νερό, το οποίο χρησιμοποιείται σαν φορέας. Επομένως όλα τα σκευάσματα που είναι διαθέσιμα σε υγρή μορφή ή προβλέπεται η διάλυσή τους σε νερό, gel, κρέμα με υψηλή περιεκτικότητα υγρού ή γαλάκτωμα, χρησιμοποιούνται αυτόματα στην Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16. Για να δώσουμε μια ιδέα της τεράστιας δύναμης που αναπτύσσεται σε μοριακό επίπεδο για την επιτάχυνση των μορίων, ας υποθέσουμε ότι 1ml διαλύματος υπόκειται σε συνεχές μαγνητικό πεδίο 1 Tesla: αυτό θα διατρέξει μία διαδρομή (παρουσία μικρής τριβής), περίπου 10 cm, σε 2 δέκατα του δευτερολέπτου.

Παραδείγματα δραστικών ουσιών διαμαγνητικής προώθησης:

Fans
 • Diclofenac sodic, (Voltaren, Deflamat, Dicloreum, Dealgic)
 • Piroxicam (Feldene, Brexivel)
 • Ketoprofene (Flexen, Orudis)
 • Lysine salt Ketoprofene (Artrosilene)
 • Ketolorac (Toradol, Lixidol)
 • Lysine acetilsalicylate (Flectadol 1000, Aspegic 1000)
Αγγειοδραστικά
 • Buflomdil (Loftyl, Buflan)
 • Sulodexide (Wessel-Due.F)
Μυοχαλαρωτικά
 • Thiocolchicoside (Muscoril, Miotens)
Αναισθητικά
 • Procaine (Procaine chlorhydate)
 • Xilocaine (Lidocaina hydrochloride)
Κορτιζόνες
 • Hydrocortisone sodic emisuccinate (Flebocortid)
 • Prednisolone acetate (Meticortelone)
 • Metilprednisolone (Solumedrol, Urbason)
 • Betamethasone (Celestine, Bentelan)
 • Desamethasone (Soldesan, Decadron)
Ορμόνες
 • Calcitonin (Calcitonin)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΕΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ)

Η Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16, δεν είναι συσκευή μαγνητοθεραπείας διότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου, είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από τις κοινές συσκευές μαγνητοθεραπείας, ο δε τρόπος εκπομπής είναι υπερπαλμικός σε αντίθεση με την μαγνητοθεραπεία όπου η εκπομπή είναι συνεχής ή μεταβαλλόμενη (ημιτονοειδής). Τα υπερπαλμικά μαγνητικά πεδία υψηλής έντασης (πεδία DIA) χρησιμοποιούνται στην Ιατρική λόγω της ικανότητάς τους στην βελτίωση των κυτταρικών λειτουργιών, διεγείροντας το διακυτταρικό δίκτυο χάρη στην αυξημένη χρήση οξυγόνου. Τα ιόντα στο εσωτερικό του κυττάρου, επηρεάζονται από τους παλμούς DIA, προκαλώντας μετατροπή του οξυγόνου και επομένως μία αύξηση της αγγείωσης και της βιολογικής δράσης. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται μία γενική βελτίωση των κυτταρικών διαδικασιών, ως προς την μεταφορά των δραστικών και παθητικών ουσιών, δια μέσου της μεμβράνης του κυττάρου.

Η θεραπεία με υπερπαλμικά μαγνητικά πεδία υψηλής έντασης ενδείκνυται στην :

Ορθοπεδική και Τραυματολογία
 • Σκελετικές κακώσεις, τραύματα και εκφυλιστικές βλάβες, σχηματισμός οστικού πόρου, κατάγματα και ψευδοαρθρίτιδες.
Αθλητιατρική
 • Τενοντίτιδες, μώλωπες, κράμπες, διαστρέμματα.
Ρευματολογία
 • Ρευματικές ασθένειες και φλεγμονές.
Φυσιατρική και Αποκατάσταση
 • Σε όλες της βασικές ενδείξεις τόσο για πρόληψη όσο και θεραπεία.
Δερματολογία
 • Σε εκτεθειμένες κακώσεις του δέρματος (πληγές και έλκη). Επιτάχυνση των διαδικασιών αναπαραγωγής των ιστών.
Νευρολογία
 • Σε παθήσεις τόσο φλεγμονώδεις όσο και εκφυλιστικές, τα μαγνητικά πεδία υψηλής έντασης επηρεάζουν των ερεθισμό της νευροκινητικής πλάκας και την αξονική αποφυάδα των νευρώνων.
ΩΡΛ

Σε καταστάσεις φλεγμονής όπως αμυγδαλίτιδες και ιγμορίτιδα.

Σε άλλα πεδία της Ιατρικής, αποτελεί αντικείμενο μελέτης.

Χάρη στις ιδιόμορφες ιδιότητες τους, τα μαγνητικά πεδία DIA, επιδρούν στην ζώσα ύλη με ισχυρό τρόπο σε σχέση με τους παραδοσιακούς μαγνητικούς παλμούς. Αυξάνονται και βελτιώνονται έτσι, τα ήδη γνωστά πρωτεύοντα και δευτερεύοντα αποτελέσματα επί των βιολογικών ιστών.

Πρωτεύοντα αποτελέσματα – άμεσα επακόλουθα:
 • Μαγνητο-μηχανικά
 • Επαγωγικά Μαγνητο-μηχανικά
Δευτερεύοντα αποτελέσματα – επακόλουθα του συνδυασμού περισσοτέρων πρωτευόντων αποτελεσμάτων:
 • Χημικά και Φυσιο-χημικά
 • Θερμικά
 • Συνάφειας ή συντονισμού
Διαμαγνητική Αντλία image
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CTU-Mega 16

Τα μαγνητικά πεδία του συστήματος της Διαμαγνητικής Αντλίας, είναι υψηλότατης έντασης. Μέχρι σήμερα, για την παραγωγή μαγνητικών πεδίων της τάξης του 1 Tesla, υπήρχε μόνο η τεχνολογία των υπεραγωγών. Το αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των υπεραγωγών είναι το ότι κάτω από μια συγκεκριμένη κρίσιμη θερμοκρασία (-273°C), η ηλεκτρική αντίσταση μειώνεται στο μηδέν. Η παραγωγή των ισχυρών μαγνητικών πεδίων του συστήματος CTU Mega 16, γίνεται χωρίς την χρήση υπεραγωγών, κάνοντας δυνατή την κατασκευή μίας φορητής συσκευής, μικρού βάρους και διαστάσεων. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε πρόσφατα, λόγω της διάθεσης ηλεκτρονικών στοιχείων άκρως ταχέων, ισχυρών και αξιόπιστων.

Συμπέρασμα

Το σύστημα πεδίων DIA της Διαμαγνητικής Αντλίας CTU Mega 16, μέσω της χρήσης καινοτόμων ηλεκτρονικών στοιχείων και λογισμικού για την ασφαλή λειτουργία, δίνει την δυνατότητα της κατασκευής μίας επαναστατικής συσκευής για την παροχή και μεταφορά ενεργών μορίων εντός των δερματικών ιστών, πράγμα αδύνατον μέχρι πρότινος. Η τεχνολογία DIA της Διαμαγνητικής Αντλίας, είναι μοναδική και προστατευμένη από ευρεσιτεχνία τόσο στην εθνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. Οι διάφορες παραλλαγές στο σύστημα, δίνουν την δυνατότητα της κάλυψης όλων των πεδίων της Ιατρικής με επέκταση στην αθλητική αποκατάσταση και στην αισθητική ιατρική.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Το σύστημα πεδίων DIA, δίνει την δυνατότητα της διαχείρισης δύο βασικών παραμέτρων για την μεταφορά ενεργών μορίων:

 • Ισχύς παλμού (power)
 • Συχνότητα επανάληψης παλμού (pulse repetition frequency).

Η πρώτη παράμετρος (ισχύς – pwr) είναι βασική όσον αφορά το βάθος προώθησης του φαρμάκου θεραπείας. Στην Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16 είναι διαθέσιμες 5 επιλογές ισχύος. Η παράμετρος αυτή είναι συγκρίσιμη με την επιτάχυνση των μορίων και επομένως άμεσα συσχετισμένη με το βάθος στο οποίο η δραστική ουσία προορίζεται. Η δεύτερη παράμετρος (συχνότητα επανάληψης παλμού – pulse repetition frequency) είναι σχετική με την ποσότητα παρεχομένων ενεργών μορίων. Στην Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16 είναι διαθέσιμες 7 επιλογές συχνότητας.

Σαν γενικό παράδειγμα για την κατανόηση της ικανότητας μεταφοράς και παροχής ενεργών μορίων, θεωρούμε ότι για κάθε 10 Joule ενέργειας ανά παλμό, επιτυγχάνεται βάθος του 1,5 έως 2 cm. Τα 90 Joule ενέργειας δίνουν την δυνατότητα της επίτευξης βάθους έως 20 εκατοστά. Η ταχύτητα απορρόφησης καθώς και το βάθος, είναι χαρακτηριστικά που επιλέγονται ρυθμίζοντας τις διάφορες παραμέτρους μέσω του λογισμικού του συστήματος. Το λογισμικό, δίνει ακόμα την δυνατότητα της επιλογής φαρμάκου για το οποίο ευνοείται ή όχι η παροχή, μέσω της επιλογής τού ατομικού του βάρους.

ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIA
Διαφορές μεταξύ ιονίζουσας και μη ακτινοβολίας

Η ιονίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες Χ) έχει ενέργεια ικανή να σπάσει τους ατομικούς δεσμούς της ύλης, άτομα ή μόρια ηλεκτρικά φορτισμένα, εμφανίζοντας το φυσικό φαινόμενο του ιονισμού. Η μη ιονίζουσα ακτινοβολία (NIR) της οποίας η ενέργεια επιδρά στην ύλη εμφανίζοντας θερμικές, μηχανικές και βιοηλεκτρικές μεταβολές. Το σύστημα DIA της Διαμαγνητικής Αντλίας CTU Mega 16 είναι μια “γεννήτρια” μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, ικανή να επιδράσει σημαντικά στην βιολογική ύλη βελτιστοποιώντας την μεταφορά και την εντοπισμένη παροχή δραστικής ουσίας στους ιστούς. Η ποσότητα της εκπεμπόμενης ενέργειας μέχρι 90 Joule, καθιστά την συσκευή από τις πιο ισχυρές που υπάρχουν στον ιατρικό τομέα, επιτρέποντας φυσικές θεραπείες ευρέως φάσματος, με πλήρη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τα οποία και εμφανίζονται άμεσα. Το σύστημα DIA ανήκει στην τάξη των συστημάτων Μη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας, χαμηλών συχνοτήτων και πολύ υψηλής έντασης καθιστώντας το επαναστατικό τόσο τεχνολογικά όσο και ιατρικά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DIA

Το σύστημα DIA διαθέτει σειρά ασφαλιστικών δικλείδων κατά την φάση της θεραπείας. Η Διαμαγνητική Αντλία CTU Mega 16 σε γενικές γραμμές δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα όσον αφορά την ανεκτικότητα του οργανισμού ούτε ενοχλήσεις κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Πιθανά προβλήματα είναι δυνατόν να παρουσιαστούν λόγω χρήσης ακατάλληλου φαρμάκου ή υπερβολικής δόσης φαρμάκου. Πριν την χρήση της συσκευής, το λογισμικό παρέχει ένα ερωτηματολόγιο ώστε να αποφευχθεί η μη συμβατότητα του Ασθενούς με την συσκευή (π.χ. ύπαρξη μεταλλικών προθέσεων, βαλβίδων κτλ.)

Άλλα συστήματα ασφαλείας της συσκευής είναι:

 • Ανίχνευση ροής (αυτόματη απενεργοποίηση της εκπομπής σε περίπτωση απώλειας ψυκτικού υγρού).
 • Παύση της λειτουργίας λόγω αύξησης της θερμοκρασίας.
 • Παύση λειτουργίας σε περίπτωση μη φυσιολογικής αύξησης της θερμοκρασίας στην γεννήτρια.
 • Κλειδί εξωτερικής ασφάλειας για την λειτουργία της συσκευής.
 • Αυτόματος έλεγχος κάθε λειτουργίας του συστήματος κατά την ενεργοποίησή του.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η καινοτομία της Διαμαγνητικής Αντλίας CTU – Mega 16 Master είναι η συνέργια διαφορετικών λειτουργικών τεχνικών.

ΠΑΛΜΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

Η τεχνολογία αυτή εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς της διαμαγνητικής απώθησης, δίνοντας την δυνατότητα επίτευξης τριών διαφορετικών ενεργειών:

 • Προώθησης ενεργών μορίων
 • Κίνησης των ενδο και εξωκυττάριων υγρών
 • Ενδογενούς βιοδιέγερσης
Προώθηση ενεργών μορίων

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η Διαμαγνητική Αντλία δεν είναι μία απλή συσκευή προώθησης φαρμάκων κι αυτό γιατί διαθέτει πολύ ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία την καθιστούν ένα τεχνολογικά κορυφαίο μηχάνημα. Η συσκευή πράγματι, προσφέρει την απόλυτη καινοτομία της προώθησης ενεργών μορίων, με την χρήση τωνμαγνητικών πεδίων. Όλες οι συσκευές του είδους, χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα ή τους υπερήχους, ενώ έχουν μεγάλο αριθμό αντενδείξεων και μειονεκτημάτων. Η Διαμαγνητική Αντλία εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες των διαμαγνητικών υλών, όταν αυτά εκτίθενται σε μαγνητικό πεδίο.

Τα σώματα διακρίνονται σε: παραμαγνητικά, διαμαγνητικά ή φερομαγνητικά, αναλόγως της συμπεριφοράς τους στην παρουσία μαγνητικού πεδίου. Το φερομαγνητικό σώμα, έλκεται δυναμικά από το μαγνητικό πεδίο. Το διαμαγνητικό σώμα, απωθείται από το μαγνητικό πεδίο. Το παραμαγνητικό σώμα, δεν μεταβάλει την θέση του στην παρουσία του μαγνητικού πεδίου. Για την προώθηση φαρμάκων εντός των ιστών με την Διαμαγνητική Αντλία, γίνεται χρήση της δύναμης απώθησης των διαμαγνητικών σωμάτων. Διαλύοντας επί παραδείγματι, μία ουσία σε διαμαγνητικό φέρον υγρό (π.χ. νερό) επιτυγχάνεται μία σύνθεση, η οποία είναι δυνατόν να προωθηθεί εντός του ιστού. Η εφαρμογή επί του υγρού, της κεφαλής που παράγει το μαγνητικό πεδίο, επιτρέπει την εισαγωγή του εντός του ζώντος ιστού. Η ταχύτητα απορρόφησης και το επιθυμητό βάθος, είναι παράμετροι προς επιλογή, μέσω του λογισμικού της συσκευής.

Κίνηση ενδο και εξωκυττάριων υγρών

Εκτός της λειτουργίας προώθησης ενεργών ουσιών, η συσκευή CTU-Mega 16 δίνει την δυνατότητα της κίνησης και αλληλεπίδρασης των εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων υγρών. Πράγματι, συντελείται μία σημαντική παροχέτευση η οποία δίνει την δυνατότητα της διέγερσης του μηχανισμού απορρόφησης των οιδημάτων και διέγερσης του λεμφικού συστήματος. Επιπλέον, η έντονη κατάλυση των χημικών αντιδράσεων δίνει την δυνατότητα της διέγερσης και επανενεργοποίησης του βασικού μεταβολισμού των κυττάρων. Δράση επί των εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων υγρών. Κατά την διάρκεια θεραπειών (χωρίς φάρμακα ή ενεργά μόρια), είναι δυνατή η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης δράσης στο εξωκυττάριο ή στο ενδοκυττάριο υγρό. Επιτυγχάνεται επιλέγοντας την αναλογία διέγερσης.

Ενδογενής βιοδιέγερση

Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί η Διαμαγνητική Αντλία CTU-Mega 16, προκαλεί έντονη βιοδιέγερση των ιστών η οποία δίνει την δυνατότητα της επιλεκτικής δράσης επί του μηχανισμού επεναφόρτισης του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης. Το χαρακτηριστικό του συστήματος είναι αυτό της επίδρασης με συγκεκριμένο τρόπο, σε διαφορετικές περιοχές όπως σε λείους και γραμμωτούς μυς, αργές και ταχείες νευρικές ίνες. Η διέγερση που προκαλείται μέσω του διαμαγνητικού πεδίου, είναι πολύ διαφορετική από την κλασική βιοδιέγερση, για πολλούς λόγους:

 • Είναι ενδογενής. Δημιουργείται απ’ ευθείας εντός του ιστού και όχι εξωτερικά με κατεύθυνση προς τα έσω όπως συμβαίνει με την ηλεκτρική διέγερση.
 • Είναι ισότροπος. Ομοιογενείς δηλαδή, σε ολόκληρο τον ιστό που υφίσταται το μαγνητικό πεδίο.
 • Είναι κυτταρικού τύπου. Πολύ σημαντικό ειδικά για ιστούς που παρουσιάζουν φλεγμονή ή πληγές, όπου είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών των κυττάρων, χωρίς την πρόκληση πόνου ή εθισμό στην θεραπεία.

Η διαμαγνητική διέγερση δίδεται επιλεκτικά, σε μικρό ή μεγάλο βάθος. Επομένως, ενδείκνυται ιδιαίτερα για θεραπείες και σε όργανα που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί με την κλασική ηλεκτρική διέγερση λόγω του ότι είναι αδύνατη η εισχώρηση της σε μεγάλο βάθος.

Οι παράμετροι της ενδογενούς διέγερσης είναι:

 • Ισχύς διέγερσης: Αντιστοιχεί στο εύρος της επαγωγικής ηλεκτρικής διέγερσης, εντός του ιστού.
 • Δράση επί της κυτταρικής δομής: Αντιστοιχεί στην κυτταρική δομή επί της οποίας θα εφαρμοστεί η διαδικασία (Λείος μυς, γραμμωτός μυς, αργές ίνες, ταχείες ίνες ή κυτταρική δράση)
ΧΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΩΜΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

Η δεύτερη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην Διαμαγνητική Αντλία είναι η ενεργητική μεταφορά μέσω ραδιοσυχνοτήτων (διαθερμία ) με Χωρητικό και Ωμικό τρόπο. Η τεχνολογία αυτή, έχει ως σκοπό την αύξηση του αναλγητικού αποτελέσματος στη θεραπεία του πόνου καθώς και την αύξηση της ικανότητας ανάκαμψης των εν τω βάθη ιστών. Η Χωρητική μεταφορά ενέργειας δίνει δυνατότητα ισχυρότερης δράσης επί των μαλακών ιστών (μυς, χόριο κτλ). Η Ωμική μεταφορά ενέργειας δίνει δυνατότητα ισχυρότερης δράσης επί των σκληρών ιστών (οστά, τένοντες κτλ).

Οι βασικές καινοτομίες του συστήματος είναι:

 • Η άμεση προσαρμογή στην Χωρητικό ή Ωμική λειτουργία.
 • Η δυνατότητα παρακολούθησης και εκτύπωσης των μεταβολών της σύνθετης αντίστασης της περιοχής.
 • Η δυνατότητα ρύθμισης του βάθους.
 • Η δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας έτσι ώστε η θεραπεία να γίνεται περισσότερο επιλεκτική και εξειδικευμένη.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η θεραπεία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας δύο διαφορετικές μεθόδους:

 • Με χρήση φαρμάκων
 • Η δυνατότητα παρακολούθησης και εκτύπωσης των μεταβολών της σύνθετης αντίστασης της περιοχής.
 • Χωρίς φάρμακα
Χρήση φαρμάκων

Με το σύστημα CTU-Mega 16 η παροχή και προώθηση ενεργών μορίων φαρμάκων, πραγματοποιείται χάρη στην μηχανική απώθηση που προσδίδει στα μόρια το μαγνητικό πεδίο. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ανεκτικότητα στα φάρμακα, ενώ είναι μέγιστη η επιλεκτικότητα της προώθησης. Η μέθοδος προβλέπει την επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου για την συγκεκριμένη νόσο και την προώθησή του. Η εφαρμογή της ουσίας, γίνεται βάζοντας το προϊόν (όχι κατ’ ανάγκη διαμαγνητικό) επί του δέρματος και τοποθετώντας την κεφαλή επί της περιοχής. Η θεραπεία πραγματοποιείται με την κεφαλή σε άμεση επαφή με το δέρμα του Ασθενούς. Στην συνέχεια γίνονται αργές κινήσεις massage.

Κατά τη θεραπεία με προώθηση φαρμάκων, οι παράμετροι προς ρύθμιση είναι:

 • Βάθος προώθησης: είναι δείκτης της “δύναμης” και επομένως της επιτάχυνσης που προσδίδεται στα μόρια προς εμφύτευση. Όσο μεγάλη είναι η “δύναμη” που εφαρμόζεται, τόσο ισχυρότερη είναι η επιτάχυνση που αποκτούν τα μόρια κι επομένως μεγαλύτερο το βάθος το οποί επιτυγχάνεται.
 • Διάσταση μορίου: Επιλογή του μεγέθους των μορίων προς εμφύτευση βάση του ατομικού τους βάρους. Διαθέσιμα ατομικά βάρη: 200, 400, 800
 • Συχνότητα επανάληψης παλμού: Η παράμετρος αυτή, αντιστοιχεί στην ποσότητα του προϊόντος προς προώθηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα επανάληψης (περισσότερα Hz) τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του προϊόντος που προωθείται εντός του ιστού. Η ρύθμιση των Hertz γίνεται με βάση του εύρους της περιοχής προς θεραπεία και την ποσολογία του προϊόντος που χρησιμοποιείται.

Η θεραπεία αρχίζει αφού επιλεγούν οι λειτουργικές παράμετροι (Joule και συχνότητα επανάληψης παλμού) καταλλήλων για την συγκεκριμένη παθολογία. Το φάρμακο τοποθετείται επί της συγκεκριμένης περιοχής και μέσω της κεφαλής, προωθείται στο επιθυμητό βάθος.

Να σημειωθεί ότι όσο περισσότερα Joule και μεγαλύτερη συχνότητα επανάληψης έχουν επιλεγεί, τόσο πιο γρήγορες μπορεί να είναι οι κινήσεις και τόσο λιγότερες οι διαβάσεις από την ίδια περιοχή.

Χωρίς φάρμακα

Τα υγρά του σώματος έχουν διαμαγνητικές ιδιότητες, ως εκ τούτου και λόγω της φύσεώς των, όταν υπόκεινται σε μαγνητικό πεδίο, απωθούνται. Η υψηλή ένταση και η σημαντική μεταβολή του μαγνητικού πεδίου, προκαλούν μία ενεργή κίνηση τόσο των ενδοκυττάριων όσο των εξωκυττάριων υγρών. Η βασική δράση επί του εξωκυττάριου υγρού είναι η παροχέτευση (drainage). Πράγματι, λόγω του διαμαγνητικού φαινομένου, το εξωκυττάριο υγρό υπό την επήρεια του μαγνητικού πεδίου, υφίσταται μία έντονη απώθηση η οποία δημιουργεί κινήσεις που επιτρέπουν την επαναδιάταξη των χημικών συστατικών γύρω από τις κυτταρικές μεμβράνες. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνονται οι διαδικασίες της παθητικής και ενεργητικής μεταφοράς της κυτταρικής μεμβράνης. Η δράση επί του ενδοκυττάριου υγρού, είναι η κατάλυση των χημικών αντιδράσεων. (Βελτιστοποίηση και επιτάχυνση των χημικές αντιδράσεων του κυττάρου).

Λόγω του φαινομένου αυτού, επιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα επί του μηχανισμού του κυτταρικού μεταβολισμού ήτοι:

 • Ανταλλαγή ιόντων (αντλία Na/K)
 • Εξωκρινής κυτταρική δραστηριότητα
 • Αναπνευστική κυτταρική λειτουργία κτλ.

Η θεραπεία αρχίζει αφού επιλεγούν οι λειτουργικές παράμετροι (Joule και συχνότητα επανάληψης παλμού) καταλλήλων για την συγκεκριμένη παθολογία, εκτελώντας κυκλικές και γραμμικές κινήσεις επί της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση, ισχύει ότι : όσο περισσότερα είναι τα Joule και μεγαλύτερη η συχνότητα επανάληψης, τόσο πιο γρήγορες μπορεί να είναι οι κινήσεις και τόσο λιγότερες οι διαβάσεις από την ίδια περιοχή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, είναι συνάρτηση δύο σημαντικών παραγόντων όπως:

 • Η διάρκεια της θεραπείας
 • Η ισχύς των παλμών

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την περιοχή προς θεραπεία και τον βαθμό διάχυσης της συγκεκριμένης νόσου. Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης της θεραπείας μερικών φλεμονόδων νόσων των αρθρώσεων και/ή των τενόντων, ο Ασθενής είναι δυνατόν να αισθανθεί αύξηση του πόνου και της φλεγμονής. Η αίσθηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της αιματικής ροής και στην οξυγόνωση του ιστού.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
skordis logo
Εγγραφείτε στο Newsletter